RACHUNKI

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie oferuje Państwu atrakcyjne rachunki Oszczędnościowo-rozliczeniowe

Otwarcie rachunku ROR następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony.

Do otwarcia ROR są wymagane następujące dokumenty:

  • dowód osobisty

ROR służy ich posiadaczom do:

  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
  • korzystania z kart bankomatowych,
  • otwierania terminowych lokat oszczędnościowych w ramach ROR,
  • korzystania z limitu w ROR,
  • zaciągania kredytu odnawialnego.

Środki pieniężne gromadzone na ROR, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. Na ROR mogą być dokonywane wpłaty jak i wypłaty w formie gotówkowej (brak prowizji) i bezgotówkowej. Bank wydaje do ROR karty bankomatowe, które ułatwiają i umożliwiają dostęp do środków zgromadzonych na ROR poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i za granicą.

Rachunek oszczędnościowy a Vista

 

Opłaty związane z rachunkiem ROR

- prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie,

- przelewy w formie papierowej złożone w Banku 1,80 zł/szt.

- prowadzenie rachunku internetowego 5,00 zł miesięcznie

- przelewy w formie elektronicznej (Internet Banking) 0,50 zł

Po więcej informacji zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Pajęcznie

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!