Fatca

Co to jest FATCA?

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – jest amerykańską ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, uchwaloną 28 marca 2010 r. przez  Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). FATCA zobowiązuje instytucje finansowe spoza USA (zagraniczne instytucje finansowe),  takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze, prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

 

Czy FATCA obowiązuje w Polce?

FATCA została wdrożona w Polsce w wyniku zawarcia w dniu 7 października 2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowa FATCA).

Tekst IGA PL
Tekst IGA ANG

Zasady wykonywania zobowiązań wynikających z powyższej Umowy określono w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Ustawa), która weszła w życie 1 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Ustawą, na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe.

W oparciu o powyższe akty prawne, polskie instytucje finansowe zobowiązane są do pozyskiwania określonych informacji o posiadaczach takich rachunków i przekazywania ich Szefowi Polskiej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu. W tym celu stosują, określone w powyższych aktach prawnych, procedury sprawdzające oraz żądają przedstawienia  wskazanych w nich oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów oraz weryfikują ich wiarygodność.

 

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego czy posiadaczem rachunku finansowego (np. rachunku rozliczeniowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, lokaty terminowej) jest osoba fizyczna (Klient  indywidualny) czy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (Klient instytucjonalny), a także w jakim dniu otwarto rachunek finansowy w Banku.

Klient indywidualny:

 

W przypadku Klientów indywidualnych konieczne jest ustalenie czy Klient jest obywatelem lub rezydentem USA.

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w dniu 1 grudnia 2015 r. lub po tym dniu

Złożenie oświadczenia potwierdzającego lub zaprzeczających pozostawanie obywatelem lub rezydentem USA (Oświadczenie FATCA) wymagane jest w toku  procedury otwierania rachunku finansowego. Bank żąda złożenia Oświadczenia FATCA od każdego Klienta.

 

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w okresie 1 lipca 2014 r. – 30 listopada 2015 r.

Bank zwraca się do Klientów, z wyjątkiem posiadaczy rachunków depozytowych, których saldo, według stanu na dzień 1 grudnia 2015 r., nie przekroczyło równowartości 50 tyś USD, z żądaniem złożenia Oświadczenie FATCA. W przypadku nieprzekazania przez Klienta Oświadczenia FATCA do 1 grudnia 2016 r., Bank zobowiązany jest do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na rachunku finansowym i utrzymuje tę blokadę do czasu złożenia przez Klienta Oświadczenia FATCA. Bank niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku finansowego i warunkach jego odblokowania. Odblokowanie rachunku finansowego nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank Oświadczenia FATCA.

 

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w okresie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Bank, oparciu o posiadane informacje i dokumenty, samodzielnie ustala czy Klient jest obywatelem lub rezydentem USA. Jeżeli Bank uzna za konieczne uzyskanie wyjaśnień w tym zakresie, zwróci się do Klienta o ich przedstawienie, złożenie Oświadczenia FATCA lub przedłożenie odpowiednich dokumentów. Nieprzedstawienie żądanych informacji, oświadczeń lub dokumentów powoduje uznanie rachunku finansowego za rachunek podlegający raportowaniu.

 

Klient instytucjonalny:

W przypadku Klientów instytucjonalnych konieczne jest przede wszystkim ustalenie, wskazanego w Umowie FATCA, statusu Klienta. W związku z tym Bank zobowiązany jest ustalić, czy Klient jest instytucją finansową, a jeżeli tak jakiego rodzaju jest to instytucja, czy też posiada status zwolnionego uprawnionego odbiorcy, szczególnej osoby amerykańskiej, aktywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego albo  pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego. W przypadku pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego, Bank musi zidentyfikować osoby kontrolujące ten podmiot, a także ustalić czy osoby te są obywatelami lub rezydentami USA.

 

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w dniu 1 grudnia 2015 r. lub po tym dniu

Złożenie oświadczenia określającego status Klienta (Oświadczenie o statusie FATCA) wymagane jest w toku  procedury otwierania rachunku finansowego. Bank żąda złożenia tego świadczenia od każdego Klienta.

 

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w okresie 1 lipca 2014 r. – 30 listopada 2015 r.

Bank zwraca się do Klientów z żądaniem złożenia Oświadczenie o statusie FATCA. W przypadku nieprzekazania tego oświadczenia przez Klienta do 1 grudnia 2016 r., Bank zobowiązany jest do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na rachunku finansowym i utrzymuje tę blokadę do czasu złożenia przez Klienta oświadczenia. Bank niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku finansowego i warunkach jego odblokowania. Odblokowanie rachunku finansowego nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank wskazanego oświadczenia.

 

Klienci, którzy otworzyli rachunek finansowy w okresie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Bank, oparciu o posiadane informacje i dokumenty, może samodzielnie ustalić status Klienta. Jeżeli Bank uzna za konieczne uzyskanie wyjaśnień w tym zakresie, zwróci się do Klienta o ich przedstawienie, złożenie Oświadczenia o statusie FATCA lub przedłożenie odpowiednich dokumentów. Nieprzedstawienie żądanych informacji, oświadczeń lub dokumentów powoduje uznanie rachunku finansowego za rachunek podlegający raportowaniu.

 

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

 

Standardowym dokumentem składanym przez Klienta jest odpowiednie oświadczenie. Pracownik Klienta poprosi o złożenie oświadczenia na właściwym formularzu w momencie zawierania umowy o prowadzenie rachunku finansowego.

Oświadczenie dla Klienta indywidualnego

Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego

 

Dla Klientów, którzy otworzyli rachunek finansowy w okresie 1 lipca 2014 – 30 listopada 2015 mają zastosowanie następujące formularze oświadczeń:

Oświadczenie dla Klienta indywidualnego za okres od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie do

Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego za okres od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie do

 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziału

 

 

Informacja na temat statusu Banku BPS w rozumieniu FATCA

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został zarejestrowany na portalu urzędu skarbowego USA (https://www.irs.gov/), pod następującymi danymi: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., GIIN - QA49CP.00000.LE.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpoczął procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania rachunków klientów spełniających przesłanki określone w Umowie FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Banku Spółdzielczego w Pajęcznie, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku Spółdzielczego w Pajęcznie jest w pełni bezpieczne, również dla klientów zagranicznych.

Niniejsza wiadomość odzwierciedla aktualny status Banku i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!